Geoportal miasta Rzeszowa
Pomoc      Strona Urzędu Miasta    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Granice osiedli
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Zdjęcie lotnicze 2016r.
Zdjęcie lotnicze 2020r.
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Punkty graniczne
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki i obiekty towarzyszące
Budowle
Ogrodzenia
Komunikacja
Zagospodarowanie terenu
Sport i rekreacja
Wody
Rzeźba terenu
Ulice
Sytuacja
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć ciepłownicza
Sieć telekomunikacyjna
Sieć specjalna
Sieć niezidentyfikowana
Urządzenia towarzyszące
Sieci projektowane
Osnowa geodezyjna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg